Apiaceae  /  Ainsworthia trachycarpa
Botanik im Bild  /  Flora Europas
201
3-03-27      (neu)
  Home  

Foto:  A. Mrkvicka  /  17.3.2012  /  Mallorca